Giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử là giấy phép do Bộ Công an cấp cho tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ thám tử. Giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ thám tử.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử

Để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ thám tử.
 • Có năng lực tài chính để bảo đảm thực hiện hoạt động dịch vụ thám tử.
 • Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động dịch vụ thám tử.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử

Để xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử, tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ Công an.
 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công an.
 3. Bộ Công an tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công an cấp giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Công an sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

Hiệu lực của giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử

Giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử.

Các loại giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 2 loại giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử:

 • Giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử tư: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ thám tử tư.
 • Giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử khác: Giấy phép này được cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ thám tử khác, bao gồm dịch vụ thám tử công cộng, dịch vụ thám tử chuyên ngành.

Các hoạt động dịch vụ thám tử

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 10 loại hoạt động dịch vụ thám tử chính, bao gồm:

 • Tìm kiếm, thu thập thông tin: Là hoạt động tìm kiếm, thu thập thông tin về đối tượng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Điều tra, xác minh thông tin: Là hoạt động điều tra, xác minh thông tin về đối tượng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Theo dõi, giám sát đối tượng: Là hoạt động theo dõi, giám sát đối tượng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Thu thập bằng chứng: Là hoạt động thu thập bằng chứng về đối tượng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Giúp đỡ khách hàng trong các vấn đề pháp lý: Là hoạt động giúp đỡ khách hàng trong các vấn đề pháp lý liên quan đến đối tượng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Các hoạt động dịch vụ thám tử khác: Là các hoạt động dịch vụ thám tử không thuộc các loại hoạt động nêu trên.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ thám tử có trách nhiệm sau:

 • Thực hiện đúng nội dung hoạt động ghi trong giấy phép.
 • Tuân thủ pháp luật và các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ thám tử.
 • Bảo đảm bí mật thông tin của khách hàng.
 • Không được sử dụng kết quả hoạt động dịch vụ thám tử vào mục đích trái pháp luật.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động dịch vụ thám tử

Các hành vi bị cấm trong hoạt động dịch vụ thám tử bao gồm:

 • Thực hiện hoạt động dịch vụ thám tử khi chưa được cấp giấy phép.
 • Thực hiện hoạt động dịch vụ thám tử ngoài nội dung ghi trong giấy phép.
 • Sử dụng kết quả hoạt động dịch vụ thám tử vào mục đích trái pháp luật.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật thu thập
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử