Ảnh minh họa

Thám tử VDT – Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
của Quốc hội Việt Nam, năm 2005
Thông tin về ấn bản này
Luật số 50/2005/QH11 của Quốc hội Việt Nam, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này có hiệu lực đến hết năm 2009 và được thay thế bằng Luật sửa đổi bổ sung số 36/2009/QH12.

Xem thêm:
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa XI, kỳ họp thứ 8

(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.
Phần thứ nhất: Những quy định chung (Điều 1 – 12)
Phần thứ hai: Quyền tác giả và Quyền liên quan (Điều 13 – 57)
Phần thứ ba: Quyền sở hữu công nghiệp (Điều 58 – 156)
Phần thứ tư: Quyền đối với giống cây trồng (Điều 157 – 197)
Phần thứ năm: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Điều 198 – 219)
Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành (Điều 220 – 222)

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử